LHV Panga Kuldkaardi reisikindlustus

Tingimused, kehtivad alates 01.04.2015
Kindlustuse number 102-5276

Käesolevad AIG Europe Limited (Soome filiaal) (edaspidi AIG) LHV Panga mitmekontoga Kuldkaardi (edaspidi LHV Panga Kuldkaart) reisikindlustuse tingimused määratlevad reisikindlustuse kindlustuskaitse ulatuse. Kindlustusvõtja on AS LHV Pank (edaspidi LHV Pank) ning kindlustus kehtib kõikide LHV Panga Kuldkaardi kasutajate (edaspidi ka kaardi kasutajate) suhtes. Lisaks käesolevatele tingimustele kohalduvad kindlustusele ka AIG reisikindlustuse üldtingimused, mis on lisatud käesolevate tingimuste lõppu.

1. KINDLUSTATU
Kindlustus kehtib kõikide alla 79-aastaste LHV Panga Kuldkaardi kasutajate suhtes.

Kui reisitakse koos kaardi kasutajaga, kehtib kindlustus ka kaardi kasutaja alla 79-aastase abikaasa või kaardi kasutajaga samas leibkonnas alaliselt koos elava partneri suhtes ja kaardi kasutajaga alaliselt koos elavate ning samasse leibkonda kuuluvate alla 20-aastaste laste, võõraslaste, adopteeritud laste ja kasulaste suhtes. Kaardi kasutaja alla 20-aastased lapsed, kes elavad teise vanema juures, on samuti käesoleva kindlustuse alusel kindlustatud, kui nad reisivad koos kaardi kasutajaga.

2. KINDLUSTUSE KEHTIVUS

2.1 Kindlustuse territoriaalne kehtivus
Kindlustus kehtib välisreisidele üle kogu maailma.
Eestis või kindlustatu kodumaal on kindlustusega kaetud üksnes õnnetusjuhtumi tagajärjel aset leidnud surm ja püsiv invaliidsus alates hetkest, mil kindlustatu lahkub oma elukohast, töökohast või koolist välissihtkohta reisimiseks lennujaama või teise lähtepunkti ning kindlustus lõpeb, kui kindlustatu naaseb oma elukohta, töökohta või kooli.
Kindlustatu kodumaa tähendab riiki, kus kindlustatul on alaline elukoht ja kus ta alaliselt elab.

2.2 Kehtivusaeg
Kindlustus kehtib, kui kindlustatu LHV Panga Kuldkaart on reisi alguses kehtiv ning reis kestab kõige rohkem 90 päeva. Kui reis kestab katkematult rohkem kui 90 päeva, lõppeb kindlustus 90 päeva möödumisel reisi alguskuupäevast.
Reisi ärajäämise kindlustuskate kehtib kuni kindlustatu on reisile registreerinud või reis on alanud (vaata punkt 12).

2.3 Kindlustuse kehtivus seoses spordi- ja mõnede muude tegevusaladega

Hüvitist ei maksta kindlustusjuhtumite puhul, kus kindlustatu osales järgmises:

 • spordiassotsiatsiooni või -klubi poolt korraldatud võistlussport, sealhulgas mängud või kohtumised või sarnase spordialaga seotud treening;
 • motosport;
 • sukeldumine;
 • ronimine, sealhulgas, kuid mitte ainult, mägironimine, kaljuronimine ja seinaronimine;
 • õhuspordialad, sealhulgas, kuid mitte ainult, deltaplaaniga lendamine, paraplaaniga lendamine, langevarjuhüpe, benjihüpe;
 • off-piste suusatamine ja sööstlaskumine;
 • võitlus- ja kontaktsport, sealhulgas, kuid mitte ainult, poksimine, maadlus, džuudo ja karate;
 • iseseisvalt korraldatud matkad või ekspeditsioonid välismaal mägedesse, džunglitesse, kõrbetesse, põlisloodusaladele või muudele asustamata aladele ning väljapoole tähistatud matkaradasid jäävatesse piirkondadesse;
 • avamerel purjetamine;
 • kuritegu.

3. HÜVITISE SAAJAD
Surma korral on hüvitise saaja(te)ks kindlustatu lähedane/lähedased, kui kindlustatu ei ole AIG-le kirjalikult teisest hüvitise saajast teatanud. Kõikide muude hüvitiste puhul on hüvitise saajaks kindlustatud isik.

4. KINDLUSTUSKATE

Hüvitise liikPunktKindlustussumma (eurodes)Omavastutus
Ravikulud – reisiaegne õnnetus580 000 või kuni 1 aasta-
Ravikulud – reisiaegne haigus580 000 või kuni 45 päeva-
Reisi ja majutusega seotud lisakulud reisiaegse haiguse või õnnetuse tõttu pikendatud reisi kohta5.5kuni 10 päeva-
Meditsiiniline abivahend5.6200-
Hambaravikulud6200-
Reisi hädaabiteenus – 24h7Kuulub kindlustuse juurde-
Meditsiiniline transport lähimasse raviasutusse7.150 000-
Reisil haigestunu või õnnetusse sattunu kodumaale toimetamine7.250 000-
Kindlustatuga koos reisiva lapse kodumaale toimetamise kulud7.350 000-
Surnu kodumaale toimetamine820 000-
Pereliikme reisi-, elamis- ja majutuskulud kind-lustatud patsiendi haiglas külastamiseks9kuni 2 isikut, 5 päeva-
Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel, üle 16-aastane isik1050 000-
Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel, alla 16-aastane isik102000-
Püsiv invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel, üle 16-aastane isik1150 000-
Püsiv invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel, alla 16-aastane isik112000-
Reisi ärajäämine122000-
Kasutamata ette ostetud kontserdi või spordiürituse piletid seoses reisi ärajäämisega12.115050 €
Väljuvast reisivahendist mahajäämine131000-
Jätkulennust mahajäämine141000-
Lennupileti vahetus seoses reisi ärajäämise, lennust või jätkulennust mahajäämisega15150-
Reisi katkemine162000-
Hädaolukorras tehtavate vajalike kõnede kulud17200-
Väljalennu hilinemine – esmatarbeesemete ostmine18kuni 200 + 2004 tundi + 24 tundi
Pagasi kaotsiminek191000-
Dokumentide taastamine19.2200-
Pagasi hilinemine – esmatarbeesemete ostmine20Kuni 4004 tundi
Õigusabikulud2110 000-
Vastutuskindlustus – varakahju korral22100 000-
Vastutuskindlustus – tervisekahjustuse korral22100 000-
Omavastutus sõiduki rentimisel2310 000100 €

Ülaltoodud tabelis kehtivad kindlustuskatete hüvitissummad iga üksiku kindlustusjuhtumi ja kindlustatud isiku kohta eraldi. Hüvitised, tingimused ja välistused on määratletud täpsemini igas punktis vastavalt eespool tabelis toodule. Kindlustatul on õigus saada üht hüvitist, isegi kui kindlustatul on rohkem kui üks reisikindlustust hõlmav LHV Panga kaart.

5. REISIAEGNE HAIGUS JA ÕNNETUS
Kui kindlustatu põeb kindlustuse kehtivuse ajal ägedat haigust või satub õnnetusse, hüvitatakse käesolevates tingimustes määratletud kulud.

Kui välisreisil olles juhtub raske õnnetus või tekib tõsine haigus, teavitab kindlustatu sellest hädaabiettevõtet enne ravi algust.

5.1 Reisiaegse haiguse määratlus
Reisiaegne haigus on haigus, mis vajab arsti poolset ravi ning mis algas või mille selged sümptomid avaldusid esimesena välisreisil olles, või haigus, mida saab meditsiiniliselt pidada muul viisil reisi ajal tekkinuks ja mille korral on kindlustatule osutatud ravi reisi ajal või 14 päeva jooksul alates välisreisi lõppemisest.

Käesolevates tingimustes toodud reisiaegseks haiguseks ei ole haigus, mis tekkis enne välisreisi algust. Isegi kui haigus diagnoositakse välisreisil olemise ajal, ei peeta seda reisiaegseks haiguseks, kui selle esimesed märgid avaldusid enne reisi algust või meditsiinilised analüüsid olid enne kindlustatu välisreisile minemist mittetäielikud.

5.1.1 Eelnevalt olemasoleva haiguse esmaabi
Vahetu esmaabi andmise kulud, mis tulenevad kindlustatu enne välisreisi algust saadud haiguse ootamatust halvenemisest, kaetakse maksimaalselt seitsme (7) päeva eest alates haiguse algusest, kuid teisi käesolevates tingimustes nimetatud kulusid ei kaeta. Haiguse ootamatuks halvenemiseks ei peeta sellise haiguse halvenemist, mille suhtes võetud analüüse või ravi ei oldud välisreisi alguseks lõpule viidud.

5.2 Reisiaegse õnnetuse määratlus
Reisiaegne õnnetus on väljaspool kindlustatu kontrolli olev äkiline, ootamatu, väline sündmus, mis põhjustab tervisekahjustusi ja leiab aset välisreisi ajal ning kindlustatu on saanud arstiabi neljateist (14) päeva jooksul alates vigastuse tekkimisest.

Samuti loetakse reisiaegsest õnnetusest põhjustatud vigastuseks seda, kui see juhtub kindlustatu tahte vastaselt välisreisil olles ning äkilise füüsilise pingutuse ja liikumise tagajärjel ning kindlustatu on saanud selle ravimiseks arstilt abi 14 päeva jooksul alates vigastuse tekkimisest.

Reisiaegseteks õnnetusteks loetakse ka järgmisi välisreisi ajal tekkivaid juhtumeid: tahtmatu uppumine, kuumarabandus, päikesepiste, külmumine, suurest õhurõhu kõikumisest tingitud vigastus, gaasimürgitus ja kindlustatu mürgitus kogemata manustatud aine tagajärjel.

Vigastusi ei liigitata reisiaegse õnnetuse alla kuuluvaks, kui nende põhjus on järgmine:

 • kindlustatu varasemast haigusest või füüsilisest puudest tingitud vigastus,
 • kindlustatu olemasolevast haigusest või füüsilisest puudest põhjustatud õnnetusest tingitud vigastus,
 • hamba vigastamine hammustamise või närimise tõttu,
 • operatsiooni, ravi või muu meditsiinilise protseduuri tagajärjel saadud vigastus, välja arvatud käesoleva kindlustusega hõlmatud vigastuse ravi,
 • enesetapp või enesetapukatse,
 • joovastava mõju tõttu tarbitava ravimi, alkoholi või muu mõnuaine või toiduna tarbitavate ainete toksilisest toimest tingitud vigastus,
 • bakterite või viiruste põhjustatud põletikust tulenev vigastus;
 • putuka- või puugihammustusest või -nõelamisest tingitud haigus.

Kui haigus või muu loomulikul teel tekkinud meditsiiniline seisund, mis ei ole seotud õnnetusega, on aidanud kaasa õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastuse või surma põhjustamisele, makstakse hüvitist üksnes ulatuses, mida saab pidada õnnetuse otseseks tagajärjeks.

5.3 Reisiaegsest haigusest või õnnetusest tingitud ravikulude hüvitamine
Kindlustus katab punktides 5.1 ja 5.2 määratletud reisiaegsest haigusest või õnnetustest tingitud ravikulud üksnes selles osas, milles neid ei hüvitata ravikindlustuse seaduse või muu seaduse alusel. Kindlustusega kaetakse ravikulud üksnes sellises ulatuses, kuivõrd need ei ole hõlmatud välisriigi õigusaktidega liiklusõnnetuste või tööstusõnnetustega seotud hüvitiste kohta, Euroopa Liidu õigusaktidega või lepingutega, mis käsitlevad Euroopa Majanduspiirkonda või kahepoolsete sotsiaalkindlustuslepingutega.

Reisiaegsest haigusest tulenevad ravikulud hüvitatakse kuni neljakümne viie (45) päeva jooksul alates ravi algusest. Reisi ajal juhtunud õnnetusest tulenevad ravikulud hüvitatakse kuni ühe (1) aasta möödumiseni õnnetuse toimumisest.

Kindlustuse alusel hüvitatakse üksnes sellised kulud, mis tuleks muidu kindlustatul endal kanda. Kui ilmneb, et hüvitamisele kuuluvad kulud ületavad oluliselt piiri, mida peetakse mõistlikuks ja üldiselt vastuvõetavaks ja järgitavaks, on AIG-l õigus hüvitise summat seoses sellega vähendada. AIG jätab endale tagasinõudmisõiguse mis tahes summa ulatuses, mida kohaldatava seaduse alusel ravikuludena välja makstakse.

5.4 Kindlustusega kaetavad ravikulud
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses reisiaegsest haigusest või õnnetusest tingitud kulud. Ravikulud hüvitatakse üksnes juhul, kui arstlik läbivaatus või haiguse või vigastuse ravi on tellitud või ette nähtud arsti poolt, kes on asjaomases riigis litsentseeritud ja registreeritud ning kes ei ole kindlustatuga seotud. Lisaks peavad sellised uuringud ja ravi olema kooskõlas üldtunnustatud meditsiinitavade ja ravikuludega, mis on haiguse või õnnetuse tagajärjel saadud vigastuse raviks vajalikud. Ravi peab osutama meditsiiniasutuses, mida ametiasutused määratlevad haiglana, kus vigastatud või haigele inimesele antakse diagnoose või osutatakse ravi, kasutades selleks meditsiinilisi meetodeid.

Kaetavad ravikulud hõlmavad järgmist:

 • kõik kulud, mis tulenevad vajalikust ja kiireloomuliselt ravist või uuringutest, mis on üldtunnustatud meditsiinitavadele vastavalt arsti poolt ette nähtud või välja kirjutatud;
 • arstiabi;
 • haiglaravi;
 • haiglaravile paigutamine;
 • arsti poolt välja kirjutatud ja farmatseutilise asutuse loal müüdud ravimi kulud, tingimusel, et ravim on ette nähtud käesoleva kindlustusega kaetud reisiaegse haiguse või õnnetuse raviga seonduvalt;
 • füsioteraapia, kuni kümme seanssi vigastuse või haiguse kohta.

5.5 Reisi ja majutusega seotud lisakulud reisiaegse haiguse või õnnetuse tõttu pikendatud reisi kohta
Käesoleva kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses vajalikud ja mõistlikud täiendavad reisikulud tagasisõiduks, mis kuuluvad algse tagasisõidu piletiga samasse või madalamasse reisiklassi, ning vajalikud ja mõistlikud täiendavad majutuskulud kuni kümne (10) päeva eest samas või sarnases hotellis, kus kindlustatu kindlustatud reisi ajal viibis, tingimusel, et kindlustatu ei ole võimeline naasma kodumaale algset reisikava järgides ning naasmine on vältimatult edasi lükatud käesoleva kindlustusega kaetava reisiaegse õnnetuse või haiguse tõttu ning algne ostetud reisipilet jääb seepärast kasutamata.

5.6 Meditsiiniline abivahend
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses reisiaegsest haigusest või õnnetusest tingitud kulud meditsiinilistele abivahenditele, nagu näiteks prillid, kuulmisaparaadid või muud meditsiinilised abivahendid, mille arst on välja kirjutanud ja mis on vajalikud reisiaegse haiguse või reisiaegse õnnetuse tagajärjel saadud kehalise vigastuse raviks.
Kindlustus ei kata meditsiinilisi abivahendeid seoses eelnevalt olemasoleva seisundi ravi või leevendamisega.

5.7 Kindlustuse alusel ei hüvitata ravikuludena järgmisi kulusid

Ravikulusid ning reisi ja majutusega seotud lisakulusid ei hüvitata järgmistel juhtudel:

 • kui haigus või vigastus oli olemas juba siis, kui reis telliti või algas või ravikulud, mis on tekkinud kindlustatu olemasoleva haiguse, kroonilise haiguse või ravimatu haiguse tagajärjel, välja arvatud punktis 5.1.1 kirjeldatud juhtudel;
 • kui vahetult enne väljasõitu tehtud arstliku kontrolli alusel võib eeldada, et olemasolev haigus/vigastus halveneb plaanitud reisi ja selle juurde kuuluvate tegevuste kestel;
 • kui kindlustatu on haiguse/vigastuse ravist keeldunud või ravi on enne reisi algust katkenud;
 • AIDS-i või HIV-i või nende tagajärgede ravi ja suguhaiguste või nende tagajärgede ravi korral;
 • joovastava mõju tõttu tarbitava ravimi, alkoholi või muude mõnuainete tarbimise tagajärjel saadud vigastuse või õnnetuse psühholoogiliste tagajärgede korral;
 • putuka- või puugihammustuse või -nõelamise tagajärjel saadud või põhjustatud haiguse ja selle tagajärgede korral;
 • endale tekitatud vigastuse, enesetapu või enesetapukatse korral;
 • taastusravikeskuses, spaas või naturopaatilise ravi asutuses, hooldekodus või alkoholi- või narkootikumisõltuvuse võõrutusasutustes viibimise korral;
 • ravi jätkamise korral, kui kindlustatu keeldub kodumaale tagasiminemisest juhul, kui AIG poolt kinnitatud arst on otsustanud kindlustatu kodumaale saata;
 • kui kindlustatu pärast kodumaale tagasisaatmist taas välisriiki reisib ja seda ei ole AIG-ga kirjalikult kokku lepitud;
 • rasedusega seotud uuringute, rasedustestide, abordi, steriliseerimise ja eelnimetatuga seotud uuringute korral;
 • sünnitamise või raseduse tagajärgede korral, mis ilmnevad pärast 35. rasedusnädala lõppu;
 • muude kaudsete tagajärgede korral, nagu telefonikõnede ja tõlketeenuste kulud ja muud sarnased kulud, välja arvatud punktis 17 määratletud juhtude korral.

6. HAMBARAVIKULUD
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses ägeda hambavalu või reisiaegse õnnetuse tagajärjel saadud ootamatu hambavigastuse korral hambaarsti poolt osutatud või ette nähtud vajaliku ravi või vajalike uuringute kulud, kui hammas hakkas valutama või õnnetus juhtus reisi ajal ning ravi osutati sihtkohas.

Kindlustatu kodumaal tekkinud hambaravikulusid ei hüvitata.

Käesoleva kindlustusega kaetakse üksnes need hambaravikulud, mida on käesolevas punktis kirjeldatud.

7. REISI HÄDAABITEENUS – 24H
Hädaabi ettevõte osutab abi kindlustatule, kes on sattunud tõsisesse meditsiinilisse hädaolukorda.
Hädaabi ettevõte on SOS International AS, mis osutab meie klientidele teenuseid ööpäevaringselt (24h). Samuti korraldab hädaabi ettevõte otsese arveldamise haiglatega või kodumaale toimetamise, kui see on meditsiinilistel kaalutlustel vajalik.

Kindlustatu peaks hädaabi ettevõttega ühendust võtma üksnes tõsiste meditsiiniliste hädaolukordade korral või siis, kui hüvitise saamiseks on vajalik hädaabi ettevõtte eelnev nõusolek ravi osutamiseks või muu teenuse korraldamiseks või pakkumiseks.

7.1 Meditsiiniline transport lähimasse raviasutusse

Kindlustus katab kindlustussumma ulatuses järgmised kulud:

 • kõik mõistlikud ja vajalikud kulud seoses kindlustatu transportimisega kohaliku arsti juurde või reisisihtkohas olevasse raviasutusse;
 • meditsiiniline transport lähimasse haiglasse või asutusse, kus kindlustatu saab vajalikku ravi;
 • hädaabi ettevõtte korraldatud kindlustatu meditsiiniline transport lähimasse haiglasse või meditsiiniasutusse, kus osutatakse kindlustatule vajalikku ravi.

7.2 Reisil haigestunu või õnnetusse sattunu kodumaale toimetamine
Kindlus katab kindlustussumma ulatuses hädaabi ettevõtte korraldatud ja kinnitatud kindlustatu meditsiinilist transporti kindlustatu kodumaale. Hädaabi ettevõtte korraldatud kindlustatu kodumaale tagasi saatmine peab olema alati meditsiiniliselt põhjendatav vastavalt AIG heakskiidetud arsti juhistele.

AIG-l on õigus nõuda AIG kulul ja ravi eesmärgil kindlustatu transportimist kindlustatu kodumaale juhul, kui kohalik ravi on oluliselt kallim kui sama standardi järgne ravi kindlustatu kodumaal, tingimusel et selline transportimine halvenda kindlustatu tervislikku seisundit.

7.3 Kindlustatuga koos reisiva lapse kodumaale toimetamise kulud
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses hädaabi ettevõtte korraldatud kodumaale saatmise mõistlikud kulud laste puhul, kes reisivad koos kindlustatuga, kui kindlustatut ei saa kodumaale transportida ning ta peab meditsiinilistel kaalutlustel viibima haiglas. Laste eest ei hüvitata kodumaale saatmise kulusid juhul, kui kindlustatu abikaasa on reisil kaasas.

8. SURNU KODUMAALE TOIMETAMINE
Käesoleva kindlustuse kehtivuse ajal reisiaegse haiguse või õnnetuse tagajärjel aset leidnud surma korral korral-dab hädaabi ettevõte kindlustatu säilmete transpordi kodumaale. Kindlustus katab kõnealuse transpordi eest vajalikud ja mõistlikud kulud.

9. PERELIIKME REISI-, ELAMIS- JA MAJUTUSKULUD KINDLUSTATUD PATSIENDI HAIGLAS KÜLASTAMISEKS
Kindlustusega kaetakse kindlustatu kahe (2) lähedase pereliikme transpordi-, majutus- ja toidukulud mõistlikus summas edasi-tagasi reisiks sihtkohta, mille korraldab ja kinnitab hädaabi ettevõte, et nad saaksid külastada kindlustatut maksimaalselt 5 päeva jooksul juhul, kui kindlustatul ei ole lähedast inimest kaasas ning teda ei saa käesoleva kindlustusega kaetava reisiaegse haiguse või õnnetuse tõttu kodumaale transportida ja arsti sõnul peab ta haiglasse jääma vähemalt kümneks (10) päevaks.

10. SURM ÕNNETUSJUHTUMI TAGAJÄRJEL
Kindlustus katab punktis 3 määratletud hüvitise saajale makstava kompensatsiooni, mis kuulub maksmisele õnnetusjuhtumist tingitud surma korral.

Õigus saada hüvitist surma korral kehtib siis, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus viib kindlustatu surmani ühe (1) aasta jooksul pärast õnnetuse aset leidmist (õnnetusjuhtumi kuupäev). Kindlustatule makstav hüvitis õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud püsiva invaliidsuse korral arvatakse maha hüvitisest, mis makstakse sama õnnetuse tagajärjel aset leidva surma korral. Hüvitist ei maksta siis, kui kindlustatu sureb pärast ühe (1) aasta möödumist õnnetusest (õnnetusjuhtumi kuupäev).

11. PÜSIV INVALIIDSUS ÕNNETUSJUHTUMI TAGAJÄRJEL
Kindlustus tagab hüvitise õnnetusest tingitud püsiva invaliidsuse korral.
Püsiv invaliidsus on meditsiiniliselt tõendatud üldine puue, mis on kindlustatul tekkinud vigastuse tagajärjel. Invaliidsuse määratlemisel võetakse arvesse üksnes vigastuse liiki; vigastatu individuaalsed näitajad, nagu tema amet või vaba aja veetmise viisid, ei mõjuta invaliidsuse määratlemist.

Kindlustuse alusel makstakse hüvitist ülajäseme, alajäseme, lülisamba kaelaosa, selja ja/või pea, silmade ja kuulmise püsivate vigastuse korral. Tekkinud invaliidsuse raskusaste määratletakse vastavalt hüvitiste loetelule, kahju tabelile või juhul, kui see ei ole loetelus kirjas, parima hinnangu alusel või pärast arstlikku läbivaatust.

Püsiv invaliidsus määratletakse kõige varem üks (1) aasta pärast õnnetust. Kui invaliidsuse raskusaste suureneb vähemalt kahe invaliidsusastme võrra enne, kui esimesest püsiva invaliidsuse hüvitise maksmisest on möödunud kolm (3) aastat, vaadatakse hüvitise summa üle ning makstakse välja vastavalt invaliidsuse raskusastme suurenemisele. Hilisem muutus invaliidsuse raskusastmes pärast nimetatud perioodi ei mõjuta väljamakstava hüvitise suurust.

Kindlustushüvitist ei maksta enne, kui vigastus on tunnistatud püsivaks ja pöördumatuks. Invaliidsuse raskusaste määratakse kindlaks vastavalt hüvitiste loetelule ja kahju tabelile.

Hüvitiste loetelu Kahju tabel
Hüvitis väljendatuna protsendina kindlustussummast

InvaliidsusHüvitis
Ühe käe kaotusParem60%
Vasak50%
Ühe käe või käsivarre kaotusParem60%
Vasak50%
Ühe jala kaotus põlvest kõrgemal60%
Ühe jala kaotus põlvest alates või madalamal50%
Ühe labajala kaotus40%
Ühe silma nägemise kaotus50%
Mõlema silma nägemise kaotus100%
Kõnevõime täielik kaotus100%
Mõlema kõrva kuulmisvõime täielik kaotus100%

Kui kindlustatu on vasakukäeline, muudetakse vastavalt vasaku ja parema jäseme trauma osas hinnangulist kindlustushüvitise protsenti.

Püsiva invaliidsuse eest ei maksta hüvitist juhul, kui see avaldub esimest korda rohkem kui kolm (3) aastat pärast õnnetust.

Kui ühes ja samas õnnetuses saab vigastada mitu kehaosa, põhineb suurim väljamakstav hüvitise summa 100%-l kindlaks määratud invaliidsuse raskusastmel.

12. REISI ÄRAJÄÄMINE
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses ja mitte üle algse reisi maksumuse reisi ärajäämine, s.t kindlustatul ei ole võimalik oma kodumaalt reisi alustada kindlustatu enda või tema lähedase ägeda või tõsise haiguse, õnnetuse või surma tõttu. Võimalikkust hinnatakse meditsiinilistel kaalutlustel.

Hüvitist makstakse ka ärajäämiskulude katteks, mis on tingitud reisi vältimatust ärajäämisest kindlustatu kodumaal asuva omandiga seotud olulise ja ootamatu finantskahju tõttu.

Reisi ärajäämise korral hüvitab kindlustus reisi- ja majutuskulud kindlustussumma ulatuses. Reisi- ja majutuskulude all mõeldakse reisikulusid sihtkohta ja tagasi ning sihtkoha majutuskulusid. Kindlustusega ei kaeta teisi enne reisi tehtud kulutusi.

Kõik hüvitised, mida kindlustatul on õigus reisikorraldajalt või transpordiettevõttelt saada, kui selgub reisi ärajäämise põhjus, arvatakse kindlustushüvitisest maha.

Eespool nimetatud lähedane isik viitab järgmistele isikutele: abikaasa, kindlustatuga samas leibkonnas alaliselt koos elav vabaabielu partner, laps, adopteeritud või kasulaps, abikaasa või kindlustatuga samas leibkonnas alaliselt koos elava vabaabielu partneri laps, lapselaps, vanemad, abikaasa vanemad, adoptiiv- või kasuvanemad, kindlustatuga samas leibkonnas alaliselt koos elava vabaabielu partneri vanemad, õed-vennad, pool- või kasuõed-vennad, minia või väimees või juhul, kui kindlustatu on broneerinud reisi kahele inimesele, siis reisikaaslane.

12.1 Kasutamata ette ostetud kontserdi või spordiürituse piletid seoses reisi ärajäämisega
Kindlustus hüvitab reisi ärajäämise korral kindlustussumma ulatuses broneeritud kontsertide ja spordiürituste piletite hinna, mille eest kindlustatu on ette maksnud ning mille hinda talle tagasi ei maksta ja reisi ärajäämise tõttu jäävad piletid kasutamata.

Iga hüvitis või kompensatsioon, mida kindlustatu on või oleks õigustatud saama reisi ärajäämise põhjuse ilmnemisel reisikorraldajalt või piletimüüjalt, arvatakse kindlustushüvitisest maha.

12.2 Reisi ärajäämise suhtes kohaldatavad erandid
Reisi ärajäämist ei hüvitata juhul, kui tühistamise põhjus ilmnes enne kindlustuse jõustumist või enne reisi broneerimist ja selle eest maksmist. Kindlustus kehtib üksnes siis, kui haigus või vigastus tekkis ootamatult ja oli reisi broneerimise ajal teadmata.

Reisi ärajäämise eest ei maksta hüvitist juhul, kui ootamatu haigus ilmnes alkoholi või ravimite või mõnuainete tarvitamise tagajärjel. Reis tühistatakse nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui on saadud teada, et reisil ei ole võimalik osaleda.

13. VÄLJUVAST REISIVAHENDIST MAHAJÄÄMINE
Kindlustusega kaetakse kulud kindlustussumma ulatuses ja mitte üle reisimaksumuse, kui need tulenevad ühistranspordivahendi või reisikorraldaja organiseeritud transpordi hilinemisest või sõiduauto või takso, milles kindlustatu sõidab, hilinemisest otseselt liiklusõnnetusse sattumise tõttu,

 • kindlustatu on välismaal ning ei jõua broneeritud lennu-, laeva- või rongisõidu väljumiskohta või
 • kindlustatu on kodumaal ning ei jõua broneeritud rahvusvahelise lennu väljumiskohta, et alustada oma välisreisi.
  Kindlustuse alusel hüvitatakse mõistlikud ja vajalikud lisatranspordi- ja lisamajutuskulud.

Iga hüvitis, mida kindlustatu on või oleks õigustatud saama reisikorraldajalt või lennukompaniilt, arvatakse kindlustushüvitisest maha.

Reisibroneeringute originaalkviitungid ja reisibroneerin-gute avaldus ning selle kinnitus tuleb lisada kahjuteatele.

Hüvitist ei maksta, kui:

 • kindlustatu ei ole väljumiskohta jõudnud ajaks, mis on kirjas transpordiettevõtte juhistes; või
 • jätkulennust jäädakse maha seetõttu, et teisele lennukile mineku aeg on esialgse reisikava kohaselt vähem kui 2 tundi; või
 • väljuvast reisivahendist jäädakse maha kindlustatu kodumaal, välja arvatud juhul, kui kodumaale saabuva lennureisi hilinemise tõttu ei saa kindlustatu reisi välismaale alustada.

14. JÄTKULENNUST MAHAJÄÄMINE
Kindlustuse alusel kaetakse kindlustussumma ulatuses jätkulennust mahajäämise kulud juhul, kui kindlustatu ei jõua jätkulennu väljumiskohta lennukompanii teenuse tõrke korral järgmistel põhjustel: ilmastikutingimused, looduskatastroof, tehnilised põhjused, kuritegu, ametiasutuse tegevus, ülebroneering või lennu tühistamine.

Kindlustuse alusel hüvitatakse kindlustussumma ulatuses mõistlikud ja vajalikud lisatranspordi ja lisamajutuskulud välismaal.

Kõik hüvitised, mida kindlustatul on või oleks õigus reisikorraldajalt või lennukompaniilt saada, arvatakse kindlustushüvitisest maha.

Reisibroneeringute originaalkviitungid ja avaldus ning nendega seotud kinnitus tuleb lisada kahjuteatele.
Hüvitist ei maksa, kui:

 • kindlustatu ei ole väljumiskohta jõudnud ajaks, mis on kirjas transpordiettevõtte juhistes; või
 • jätkulennust jäädakse maha seetõttu, et teisele lennukile mineku aeg on esialgse reisikava kohaselt vähem kui 2 tundi.

15. LENNUPILETI VAHETUS SEOSES REISI ÄRAJÄÄMISE, LENNUST VÕI JÄTKULENNUST MAHAJÄÄMISEGA
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses punktides 12, 13 ja 14 määratletud reisi ärajäämisest, väljuvast reisivahendist või jätkulennust mahajäämisest tingitud reisipiletite, mis jäävad kasutamata, vahetamise kulud, et võimaldada kindlustatul reisi uuesti broneerida.

16. REISI KATKEMINE
Kindlustuse alusel hüvitatakse reisi katkestamisest tingitud kulud kindlustussumma ulatuses ja mitte üle reisi algse maksumuse.

Reis loetakse katkenuks, kui:

 • kindlustatu peab enneaegselt naasma juba alanud reisilt oma kodumaale, sest tema lähedane kodumaal või kindlustatu ise põeb ägedat, tõsist ja ootamatut haigust, on sattunud õnnetusse või saanud surma;
 • kindlustatu viiakse reisi ajal ägeda või raske õnnetuse või haiguse tõttu haiglasse;
 • kindlustatuga koos reisiv lähedane viiakse reisi ajal ägeda, tõsise ja ootamatu haiguse või õnnetuse tõttu haiglasse või ta saab reisi ajal surma;
 • kindlustatuga koos reisiv lähedane peab enneaegselt naasma juba alanud reisilt kodumaale ägeda ja tõsise õnnetuse või haiguse tõttu või transporditakse ta surma korral kodumaale ning kindlustatud isik naaseb oma kodumaale koos lähedasega.

Vajalikkust hinnatakse meditsiinilistel kaalutlustel.

Eespool nimetatud lähedane isik viitab järgmistele isikutele: abikaasa, kindlustatuga samas leibkonnas alaliselt koos elav vabaabielu partner, laps, adopteeritud või kasulaps, abikaasa või kindlustatuga samas leibkonnas alaliselt koos elava vabaabielu partneri laps, lapselaps, vanemad, abikaasa vanemad, adoptiiv- või kasuvanemad, kindlustatuga samas leibkonnas alaliselt koos elava vabaabielu partneri vanemad, õed-vennad, pool- või kasuõed-vennad, minia või väimees või juhul, kui kindlustatu on broneerinud reisi kahele inimesele, siis reisikaaslane.

Kui reis katkestatakse, kaetakse kindlustuse alusel:

 • kindlustatu vältimatud lisareisi- ja lisamajutuskulud, välja arvatud toidukulud;
 • kasutamata sihtkoha teenused, ekskursioonid ja reisid, mille eest kindlustatu on eelnevalt maksnud ja mis ei kuulu tagasimaksmisele;
 • enneaegse naasmise või haiglasse sattumise tõttu kaotatud reisipäevad.

Sama perioodi kohta kehtivat hüvitist makstakse üksnes ühe põhjusel, s.t kas haiglaravil viibimise või enneaegse naasmise eest. Hüvitis, mida kindlustatu on õigustatud saama transpordiettevõttelt või reisikorraldajalt, arvatakse kindlustushüvitisest maha.

Hüvitist ei maksta lisatranspordi- ja majutuskulude või sarnaste kulude eest, välja arvatud juhtudel, mis on määratletud punktis 5.5, kui reisi pikendatakse reisiaegse haiguse või õnnetuse tõttu.
Transpordivahendi kodumaale toimetamisega seotud kulusid ei kaeta reisi katkestamise korral.

16.1 Kaotatud reisipäevade eest makstavad hüvitised
Kaotatud reisipäevade eest makstakse hüvitist haiglaravi kestuse alusel või käesoleva kindlustuspoliisiga hõlmatud reisiaegse haiguse või õnnetuse tõttu haiglasse sattunud kindlustatu enneaegse naasmise eest või kui kindlustatu on oma reisi katkestanud punktis 16 määratletud põhjusel.

Kaotatud reisipäevade osas hüvitatakse kindlustuse alusel see osa enne reisi algust makstud vahetute reisikulude kogumaksumusest, mis portsensuaalselt võrdub kogu reisi vältel kaotatud reisipäevadega, kuid ei ületa punktis 4 määratletud kindlustussummat.

Reisipäevade arv arvutatakse vastavalt 24-tunnistele ajavahemikele alates reisi algusest. Kaotatud reisipäevad arvutatakse lähtuvalt haiglasse sissekirjutamise või reisi katkestamise hetkest kuni haiglaravi on lõppenud, kuid mitte üle algselt planeeritud reisi lõpu kuupäeva. Kui nimetatud viisil arvutatud viimane täielik periood ületab 12 tundi, loetakse see täispäevaks.

Kui kindlustatu kaotab kolmveerandi ulatuses reisipäevi, loetakse , et ta on kaotanud kõik reisipäevad.

17. ÄDAOLUKORRAS TEHTAVATE VAJALIKE KÕNEDE KULUD
Kindlustusega kaetakse kindlustussumma ulatuses kindlustatu tehtud vajalike lisakõnede kulud järgmistel juhtudel:

 • kindlustatu reis katkestatakse (punkt 16);
 • kindlustatu reis pikeneb meditsiinilistel põhjustel (punkt 5.5).

18. VÄLJALENNU HILINEMINE – ESMATARBEESEMETE OSTMINE
Kindlustuskate on mõeldud olukordadeks, kus kindlustatul tuleb lennu väljumist või muud algsesse reisiplaani kuuluvat ühistransporti oodata rohkem kui neli (4) tundi ja mis tuleneb lennu või muu ühistranspordi hilinemisest või ülebroneerimisest.

Ostud ja ööbimine peavad aset leidma reisisihtkohas, kus hilinemine aset leidis.
Välislennuga seoses välismaal või kodumaal kantud vajalikud ja mõistlikud elamiskulud ja kõik majutuskulud kaetakse kindlustussumma ulatuses.

Vajalike riiete ja hügieenitarvete kulud hüvitatakse samuti eeldusel, et kindlustatu on olnud kohustatud oma pagasi registreerima lennukorraldaja valdusesse.

Transpordiettevõttel lasub esmavastutus ning kindlustatu peab esmalt alati transpordiettevõttelt hüvitist nõudma. Kõik hüvitised, mida kindlustatul on või oleks õigus reisikorraldajalt või transpordiettevõttelt saada, arvatakse kindlustushüvitisest maha.

Kindlustatu peab lennukompaniilt, transpordiettevõttelt või reisikorraldajalt võtma kirjaliku kinnituse hilinemise ja hilinemise põhjuse kohta. Reisibroneeringute originaalkviitungid ja avaldus ning nendega seotud kinnitused tuleb lisada kahjuaruandesse.

Ühistransport tähistab litsentseeritud reisijatevedu regulaarsetel liinidel. Tellimuslennud loetakse ühistranspordi hulka kuuluvaks juhul, kui reisimiseks kasutatava lennuki on tellinud reisibüroo või reisikorraldaja.

Kui hilinemine kestab üle 24 tunni, suureneb kindlustussumma kuni kaks korda.

18.1 Lennu hilinemise suhtes kohaldatavad erandid
Kindlustus ei kata järgmist:

 • tavapäraselt registreeritud tellimus- või regulaarlendude alla mittekuuluvad lennud;
 • kui hilinemine on tingitud sellest, et kindlustatu ei ole end vastavalt lennukompanii eeskirjadele lennule registreerinud (check-in);
 • streigist või tööseisakust tingitud hilinemine, millest kindlustatu oli enne reisile asumist teadlik;
 • lennuameti või muude ametite poolt kehtestatud lennukeelust või muust tegevusest, millest kindlustatud isik oli enne reisi alustamist teadlik, tingitud viivitus.

19. PAGASI KAOTSIMINEK
19.1 Pagas
Kindlustusega hüvitatakse kindlustussumma ulatuses kindlustatu tavalise pagasi või allpool määratletud dokumentide kaotus või kahju, kui see oli põhjustatud ootamatust, ettenägematust sündmusest. Tavaline pagas tähistab tarbeesemeid, mida kindlustatu endaga kaasas kannab või mis on kindlustatul reisil kaasas.

19.2 Dokumentide taastamine
Kindlustusega hüvitatakse kindlustussumma ulatuses väärtuslike dokumentide, mida kindlustatu kannab reisi ajal kaasas, kaotus või kahju. Hüvitatavateks dokumentideks on: pass, isikut tõendavad dokumendid, juhiluba, auto registreerimisdokumendid, panga-, krediit- ja muud maksekaardid. Nimetatud dokumentide puhul vastab hüvitise summa nende asenduskulule.

19.3 Hüvitise suurus
Vähem kui ühe-aasta (1) vanuste ja heas seisukorras olevate esemete eest makstakse hüvitist vastavalt nendega samaväärsete esemete ostuhinnale. Alates eseme kasutamise teisest aastast määratakse hüvitise suurus kindlaks vastavalt eseme väärtusele juhtumi toimumise ajal, mille leidmiseks vähendatakse ostuhinda alltoodud protsendi võrra aastas.

Eseme ostuhinna vähendamise protsent aastas
(alates eseme kasutamise teisest aastast):
Digitaalkaamera20%
Muud elektroonilised ja optilised seadmed10%
Navigaator20%
Jalgrattad, mootoriga tööriistad ja masinad10%
Mobiiltelefonid ja lisatarvikud40%
Matkavarustus ja kalastustarbed20%
Riided, aksessuaarid, jalanõud, spordirõivad ja spordivarustus25%
Kohvrid ja käekotid25%
Laste kärud25%

Ostuhinna vähendamise protsenti ei kohaldata arvetel põhinevate parandamiskulude suhtes. Kahjustatud esemete asendamine tähendab peamiselt nende parandamist. Kui parandamiskulud ületavad vastavalt eeltoodule eseme juhtumi toimumise aja väärtuse, hüvitab kindlustusandja eseme juhtumi toimimise aja väärtuse.

Kui ese on kindlustatud mitme kindlustusega, ei tohi hüvitise kogusumma ületada kahjusummat või tekkinud kahju, miinus mahaarvamised.

19.4 Pagasi kindlustuse suhtes kohaldatavad välistused
Kindlustusega ei kaeta järgmiseid esemeid:

 • sularaha, tšekid, piletid ja ostukupongid;
 • ehted, kalliskivid, kasukad;
 • prillid või kontaktläätsed, päikeseprillid, hambaproteesid, kuulmisaparaadid või muud isiklikud abiseadmed;
 • mootorsõidukid või mootoriga seadmed, karavanid või treilerid, veesõidukid, õhusõidukid või nende osad ja lisatarvikud;
 • arvuti riistvara, arvuti tarkvara, arvuti failid või nende osad, faksid või paljundusmasinad;
 • käsikirjad, kollektsioonid või nende osad;
 • kaubad, näidised, reklaammaterjalid, kommerts- või õppefilmid või -lindid, fotod, joonised või programmi disketid;
 • loomad või taimed;
 • transiidi või tavaveo majatarbed;
 • kaubad ja tarbeesemed, mida hoitakse reisisihtkohas rohkem kui kolm (3) kuud;
 • purilaud, sealhulgas selle puri;
 • reisi ajal renditud või laenatud vara või sellele tekitatud kahju.

Hüvitist ei maksta järgmistel juhtudel:

 • pagasi kahjustamine selle kasutamisel;
 • kadunud või ärakaotatud pagas;
 • maksevahendite, nagu krediit- või pangakaart, väärkasutamine;
 • kadunud või kaotatud sularaha, krediitkaart või muu maksevahend;
 • mobiiltelefoni loata kasutamisest tekkinud rahaline kahju;
 • kahju, mis tuleneb kaupade tavakasutamisest või kaupade kahjustamisest kulumise, hõõrdumise, kriimustuste või ebapiisava kaitse tõttu;
 • ametiasutuste meetmete võtmisest tekkinud kahju;
 • esemete parandamisest, puhastamisest või muul viisil käsitsemisest tekkinud kahju;
 • järk-järgult tekkinud kahju, näiteks ilmastikutingimuste või niiskuse tõttu;
 • ülehelikiirusega lennukite rõhulainetest tingitud kahju;
 • rataste, suuskade või muu spordivarustuse kasutamisel tekkinud kahju;
 • reisi ajal renditud või laenatud esemetele või varale tekitatud kahju.

Kindlustus ei hüvita kahju, mida hüvitatakse mõne eriseaduse, tagatise või muu kindlustuse alusel. Samamoodi ei hüvitata kindlustus vargust, millest ei ole teatatud 24 tunni jooksul kohalikule politseile või, kui see ei ole võimalik, siis transpordiettevõttele, reisikorraldajale või hotellile.

19.5 Ohutuseeskirjad ja nende eesmärk
Ohutuseeskirjade järgimise eesmärk on hoida ära kadu või kahju või vähendada kahju ulatust. Ohutuseeskirjade mittejärgimine võib kaasa tuua selle, et kindlustusselts vähendab makstavat hüvitist või keeldub üldse selle maksmisest.

19.5.1 Avalikud kohad
Kindlustatu ei tohi jätta oma pagasit järelevalveta avalikes kohtades, nagu ühistranspordi jaamad, väljakud, restoranid, poed, hotelli või muude majutusasutuste fuajeed, rannad, spordiväljakud või staadionid, ühistranspordivahendid või populaarsed turismiatraktsioonid.
Kui jalgrattad, suusad, lumelauad või muu spordivarustus tuleb jätta õue või järelevalveta avalikku kohta, peavad need olema lukustatud selleks ettenähtud posti või muu sobiva aluse külge.

19.5.2 Hoidmine elu- või hoiuruumis
Kui eset või varustust, mille väärtus ületab 340 eurot, hoitakse hotelliruumis, laevakajutis või muus eluruumis, peab seda eset või varustust hoidma kinnises ja eraldi lukustatavas kohas, eeldusel, et selle kasutus ja suurus ning tingimused seda võimaldavad. Mitte ühtegi eset ega varustust, mille väärtus on üle 170 euro, ei tohi hoida telgis või jagatud ruumis, välja arvatud juhul, kui selleks on korraldatud eraldi järelevalve.

19.5.3 Sõidukid ja samaväärsed transpordivahendid
Mootorsõidukites, karavanides, paatides ja nendega samaväärsetes transpordivahendites tuleb vara hoida lukustatud hoiukohas. Selliste hoiukohtade alla ei kuulu näiteks suusakotid, pagasikastid, sadulakotid ja treilerid. Juhul kui pagasit hoitakse universaalauto või sarnase sõiduki panipaigas, tuleb pagas kinni katta.

19.5.4 Muud eeskirjad
Eseme tootja, müüja või importija väljastatud juhised peavad olema täidetud. Vedaja väljastatud juhised, sealhulgas pakendamise juhised, peavad olema täidetud. Vedelikke või värv- või söövitusaineid tuleb transportida eraldi ning pakendada sellisel viisil, et need teiste pagasit ei rikuks. Õrnu esemeid ja väärisesemeid tuleb ühistranspordis kanda käsipagasis.

20. PAGASI HILINEMINE – ESMATARBEESEMETE OSTMINE
Kindlustusega hüvitatakse kindlustussumma ulatuses kulud, mis tulenevad esmatarbeesemete ostmisest või rentimisest, kui registreeritud pagasit ei ole kätte antud rohkem kui nelja (4) tunni jooksul alates transpordivahendiga kodumaast väljaspool asuvasse sihtkohta saabumisest.

Esmatarbeesemete hulka võivad kuuluda riided ja pesemisvahendid. Omandatud esemete vajalikkust hinnatakse vastavalt reisi eesmärgile.

Transpordiettevõttelt saadud pagasi hilinemise tõend ning isiklike ostude ja renditud varustuse kviitungid tuleb hankida ja alles hoida. Transpordiettevõte on selles küsimuses esmavastutav ning kindlustatu peab alati esmalt transpordiettevõttelt hüvitist nõudma.

Hüvitist makstakse järgmistel tingimustel:

 • lennukompanii on pagasi registreerinud kaasasoleva pagasina;
 • kindlustatu on võtnud mõistlikud meetmed, et pagasit tagasi saada;
 • asjaomasele transpordiettevõttele on pagasi hilinemisest viivitamatult teatatud ning kindlustatu on oma nõude esitamisel esitanud tõendi pagasi hilinemise kohta ning pagasi tagasisaamise kohta;
 • esmatarbeesemed on ostetud või renditud enne hilinenud pagasi tagasisaamist;
 • kindlustatul on originaalkviitungid esmatarbeesemete ostmise või rentimise kohta.

20.1 Pagasi hilinemise suhtes kohaldatavad välistused
Hilinemise korral ei maksta hüvitist järgmistel juhtudel:

 • lennud, mis ei ole tavapärase registreerimisega tellimus- või regulaarlennud;
 • pagasi on konfiskeerinud toll või ametiasutused;
 • streigist tingitud hilinemine, millest kindlustatu oli enne reisile asumist teadlik;
 • lennukeelu kehtestamisest või lennuametite või muude ametite muust tegevusest tingitud hilinemine, millest kindlustatu oli enne reisile asumist teadlik;
 • pagasi hilinemine kodumaale naastes.

21. ÕIGUSABIKULUD
Kui kindlustatu on olnud osaline liiklusõnnetuses ning selle tulemusena arreteeritud, hüvitatakse kindlustuse alusel talle kindlustussumma ulatuses õigusalane nõustamine ja abi, kui vastavad kulud on eelnevalt AIG poolt kinnitatud.

Eespool loetletud teenuste eest makstakse hüvitist tingimusel, et AIG on kinnitanud vajalikud meetmed, mis võetakse kasutusele enne teenuse korraldamist või algust. AIG nõudeosakond nõustab kindlustatut sobiva menetlusviisi osas ja teavitab kindlustatut õigusest valida enda esindamiseks advokaat.

22. VASTUTUSKINDLUSTUS VARAKAHJU JA TERVISEKAHJUSTUSE KORRAL
Kindlustusega hüvitatakse kindlustussumma ulatuses materiaalne kahju või kehaline vigastus, mille kindlustatu on kolmandale isikule oma tegevuse või hooletusega kindlustuse kehtivuse ajal tekitanud ning mille eest kindlustatu on kehtivate õigusaktide alusel vastutav. AIG uurib ka kindlustatule esitatud nõuete põhjuseid ja hulka ning kohustub tegelema kõikide kohtuvaidlustega. Laste põhjustatud kahju hüvitatakse isegi juhul, kui neid ei saa vanuse tõttu vastutusele võtta. Samuti hüvitatakse kindlustusega kahju, mille on tahtlikult põhjustanud alla 12-aastane laps.

22.1 Vastutuskindlustuse suhtes kohaldatavad välistused
Hüvitist ei maksta järgmistel juhtudel:

 • kindlustatu endale, pereliikmele või reisikaaslasele põhjustatud kahju;
 • kahju, mis on tingitud ründamisest või kaklusest või seotud muu aset leidnud kuriteo või kuriteokatsega;
 • kahju, mis tekitati varale, mis oli teo toimepaneku või hooletu käitumise ajal või on siiani kindlustatu valduses, kas kindlustatud poolt laenatud või tema huvides muul viisil kasutusel, nt kindlustatu poolt renditud vara;
 • kahju, mis on tingitud registreerimiskohustusega mootorsõiduki, mootoriga seadmete või laeva, paadi või lennuki valdamisest või kasutamisest;
 • renditud sõidukiga või renditud sõidukile tekitatud kahju, välja arvatud punktis 23 määratletud juhtudel;
 • nakkushaiguste või seksuaalsel teel levivate haiguste levitamine;
 • trahv või muu sarnane karistus;
 • kahju, mis on tingitud kindlustatu ametitegevusest, kutsetegevusest või muu tasustatava töö- või töövõtulepingu täitmisest;
 • kahju, mille eest vastutatakse lepingu, tagatise, lubaduse või garantii alusel;
 • kahju, mille eest kindlustatu on vastutav kui hoone omanik või valdaja;
 • kahju, mis hüvitatakse kindlustatule muu kehtiva kindlustuse alusel.
  AIG võib hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda vastavalt AIG reisikindlustuse üldtingimuste punktidele 2.1, 2.2 ja 2.3.

22.2 Kahju hüvitamine
Kindlustuse alusel hüvitatakse kahju suurima kindlustussumma ulatuses, mis on määratletud punktis 4. Sama juhtumi käigus või samades tingimustes tekkivat kahju loetakse üheks kahjujuhtumiks. Kui sama kahju tekitamise eest vastutavad mitu isikut, hüvitatakse kindlustusega see osa kahjust, mis vastab kindlustatu süüle ja kasule, mida ta võis kahjujuhtumi vältel saada. Muul juhul kaetakse kindlustusega kahju üksnes vastavalt ühe inimese osale kogukahjust.

22.3 Nõuete lahendamine ja kohtumenetlus
AIG uurib kindlustatu vastutust, peab läbirääkimisi nõude esitajaga kokkuleppele jõudmise eesmärgil ning maksab kahju eest hüvitist. Kindlustatu peab AIG-le tagama võimaluse hinnata kahju ulatust ja jõuda lahenduseni.
Kui kahjujuhtum põhjustab kohtu- või muu menetluse, peab kindlustatu sellest AIG viivitamatult teavitama. AIG-l on õigus otsustada kõikide kohtuasjaga seotud meetmete üle. Kui kindlustusvõtja ei ole AIG-d teavitanud kohtu- või muust menetlusest ning nimetatud kohustuse rikkumise tagajärjel tekib AIG-l kahju, võib AIG kohtu- või muust menetlusest tingitud kulude hüvitamist vähendada tekitatud kahju võrra. Kui kindlustatu hüvitab või nõustub hüvitama kahju või tunnistab kahju hüvitamise nõuet ilma AIG eelneva nõusolekuta, ei ole AIG sellega seotud, välja arvatud juhul, kui hüvitise summa või tingimused on selgelt põhjendatud.
Kui AIG on valmis kannatanuga kokku leppima, kuid kindlustatu seda ei soovi, siis ei ole AIG kohustatud hüvitama kindlustatule selle järel tekkivaid kulusid, ega seda asja edasi uurima.

23. OMAVASTUTUS SÕIDUKI RENTIMISEL
Kindlustusega hüvitatakse kindlustussumma ulatuses kahju, mis on tekkinud kindlustatu renditud sõidukile. Sõiduki omavastutuse kaitse kehtib juhul, kui rendi maksumus on 100% makstud kindlustatu LHV Kuldkaardiga. Kui kindlustatu sõidukile, mis on renditud volitatud rendiettevõttest või -agendilt, tekib reisi ajal varaline kahju või see varastatakse, ning sellise kahju eest vastavalt kehtivale rendilepingule vastutab kindlustatu, hüvitatakse kindlustusega kindlustatule kulud samas ulatuses, mis on ette nähtud rendilepinguga, kuid mitte rohkem kui kindlustussumma.

23.1 Sõiduki rentimise omavastutuse suhtes kohaldatavad välistused
Hüvitist ei maksta järgmistel juhtudel:

 • kahju korral rendiautole, mille renti ei ole makstud LHV Panga Kuldkaardiga;
 • kulud selles ulatuses, milles nad on, kaetud või tasutud rendiettevõtte või selle kindlustusandjate või muu poole poolt;
 • vara või kulude eest, mille hüvitamine on hõlmatud muu kindlustusega;
 • boonuse kaotuse või muu kaudse kahju eest;
 • äritegevuse katkestuse või sõiduki või muu transpordivahendi asendamise kulude eest;
 • kahju eest, mis on olulisel määral tingitud kindlustatu poolt ebaseaduslike narkootikumide tarbimisest;
 • mis tahes sõiduki juhtimise eest, kui kindlustatu alkoholi- või ravimisisaldus veres on üle lubatud piiri riigis, kus juhtum aset leiab;
 • rendisõidukit on kasutatud vastuolus rendilepingu tingimustega või renditud sõidukit juhib isik, kes ei ole rendilepingus nimetatud;
 • kui renditud sõidukit juhib isik, kellel ei ole kehtivat juhiluba;
 • kui renditud sõidukit juhib isik, kes ei ole käesoleva kindlustuse alusel kindlustatud;
 • kulumisest, järk-järgulisest lagunemisest või tootmis- või tootepraagist tingitud kahju eest;
 • muu sõiduki eest, mis ei ole auto;
 • sõiduki salongi kahjustamise eest, mis ei ole tingitud vargusest või liiklusõnnetusest;
 • hüvitiste eest, mida tuleb tasuda liikluskindlustuse seaduse või muu sarnase seaduse alusel kõikides riikides ja territooriumidel;
 • kahju eest, mis tuleneb mitte-avalikel teedel sõitmisest.

24. ÜLDISED VÄLISTUSED, MIDA KOHALDATAKSE KÕIKIDE KÄESOLEVA KINDLUSTUSEGA KAETAVATE HÜVITISTE SUHTES
24.1 Sõda
AIG ei hüvita kahju, mis tekib sõjast, relvastatud konfliktist, revolutsioonist, mässust või sõjalise jõu kasutamisest.

24.2 Terrorism
Kindlustusega ei hüvitata terrorismiaktist tulenevat kahju.
Terrorismiakti all mõistetakse jõu või vägivalla kasutamist või selle ohtu, eesmärgiga tekitada või mille tulemuseks on varakahju, isikukahju või häire või tegevus, mis ohustab inimelu või vara siis, kui tegevus on suunatud üksikisikule, varale või asutusele ning selle väljendatud või muidu ilmne eesmärk on saavutada rahaline, etniline, rahvuslik, poliitiline, rassiline, usuline või muu eesmärk.

Hüvitist ei maksta sõja või terrorismiakti tagajärjel saadud vigastuse või surma korral. Terrorismiaktid hõlmavad ka akte, mille suhtes on asjaomane valitsus tõendanud või kinnitanud, et tegemist on terrorismiaktidega. Röövimist ja muid kuritegusid, mille eesmärk on toimepanija isiklik heaolu ning mis on tekkinud toimepanija(te) ja ohvri(te) vahel isiklike suhete alusel, ei loeta terrorismiaktideks.

24.3 Maavärin, vulkaanipurse
Hüvitist ei maksta kahju eest, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud:

 • maavärin või
 • vulkaanipurse.

24.4 Tuumakahju, radioaktiivsed, bioloogilised ja keemilised materjalid
Hüvitist ei maksta kahju eest, mille on põhjustanud järgmine:

 • avariikiirituse olukord kiirgusseaduse mõistes, olenemata õnnetuse toimumise asukohast;
 • radioaktiivsete ainete või heitmete kasutamine, mis võib otseselt või kaudselt põhjustada tuumareaktsiooni, radioaktiivset kiirgust või saastatust;
 • mürgiste bioloogiliste või keemiliste ainete kasutamine, lekitamine või vabastamine, mida kasutati tahtlikult terrorismiaktis.

24.5 Tuumakahju
Kindlustusega ei hüvitata kahju, mille on põhjustanud avariikiirituse olukord, mis võib olla seotud sõjaväelise operatsiooniga.

24.6 Raske hooletus
Kui kindlustatu on raske hooletuse tagajärjel põhjustanud kahju, AIG vastutus võib olla vähendatud sõltuvalt sellest, mis on selliseid asjaolusid arvestades mõistlik.

24.7 Muud üldvälistused, mida kohaldatakse kõikide käesoleva kindlustusega kaetavate hüvitiste suhtes
Hüvitist ei maksta kahju eest, mis tekib:

 • kindlustatu osalemisest avalikus kohas toimuvas vägivaldses streigis, ülestõusus või rahvarahutuses;
 • õnnetusjuhtumi korral, mille on põhjustanud kindlustatu osalemine sõjaväe, politsei, maakaitseväe või rahutagamise operatsioonides või selliste operatsioonide õppustel;
 • lennuõnnetuse tõttu, kui kindlustatu on lennuki meeskonna liige või täidab lennuga seotud ametikohustusi;
 • maalihke või laviini tõttu põhjustatud kahju;
 • kindlustatu või tema lähedaste poolt toimepandud kuriteo tõttu tekkinud kahju;
 • kaklusest, v.a. enesekaitsest, tekkinud kahju;
 • nõuded, mis tulenevad tolli ja muude ametiasutuste kehtestatud seadustest või juhistest;
 • kui kindlustatu või hüvitist saama õigustatud isik, sõltumata tema vaimsest seisundist või kohusetundetusest, on tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel põhjustanud kindlustusjuhtumi või kahju, mis tuleneb ravimite võtmisest, operatsioonist, ravist või arstlikust läbivaatusest ning mis ei ole tekkinud õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastusest, mis on kaetud käesoleva kindlustusega, või juhul, kui vigastus oli tekitatud ajal, mil kindlustatu oli alkoholi, muude mõnuainete, barbituraatide või narkootikumide mõju all;
 • kui kindlustatu sõidab mootorrataga, mille mootori töömaht ületab 125 kuupsentimeetrit või on sellel kaasreisija;
 • osalemine kõrge riskiga ekspeditsioonidel või uurimuslikel reisidel;
 • pagasi arestimine ametiasutuste poolt;
 • ravikindlustuse seaduse või muude seaduste alusel kaetud kulud.

25. NÕUETE MENETLUS
25.1 Kindlustusjuhtumi korral tegutsemine
Taotleja peab kindlustusjuhtumi korral viivitamata esitama AIG-le vajalikud dokumendid ja teabe. Reisi kahjuteade tuleb võimaluse korral vormistada AIG vormingus ning allkirjastada.

Kahjujuhtumi korral viivitamata võtke ühendust kindlustusandjaga või hädaolukorras hädaabiteenistusega. Kui AIG-le tekib kahju seoses sellega, et kindlustatu ei teatanud AIG-le viivitamata kindlustusjuhtumist, võib AIG tekitatud kahju ulatuses hüvitist vähendada.

Kahjukäsitlus ja klienditeenindus:
AIG Europe Limited
Nimekast 7024
14002 Tallinn, Estonia
Tel. +372 6 867800
E-post: aig@transcom-estonia.ee
Fax +372 6 737242
(E-R 9-20, L 10-16)

Hädaabiteenistus:
SOS International AS
Kopenhaagen, Taani
Tel. + 45 7010 5054
Faks + 45 7010 5056
E-post: sos@sos.dk
(24h teenus)

Kindlustusselts:
AIG Europe Limited (Soome filiaal)
Kasarmikatu 44
00130 Helsingi, Soome

Väikeste kulude korral tuleb kindlustatul need kulud esmalt ise kanda ning seejärel esitada reisilt naastes taotlus hüvitise saamiseks, esitades selleks originaalkviitungid.

Nõuded tuleb esitada AIG-le kolme (3) aasta jooksul alates kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust. Nõue muutub sissenõutavaks kindlustusjuhtumi toimumise ja AIG täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingute lõpetamisega.

Kui AIG teavitati nõudest, peatub aegumistähtaja kulgemine AIG poolt selle nõude kohta tehtud otsuse kättesaamiseni kindlustatu poolt. Sel juhul aegub nõue siiski kümne (10) aasta möödumisel kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust.

Kui kindlustatu on esitanud nõude AIG-le ja AIG teatab kindlustatule kirjalikult nõude rahuldamata jätmisest, vabaneb AIG täitmise kohustusest, kui kindlustatu ei esita hagi kohustuse täitmisele sundimiseks ühe (1) aasta jooksul nõude rahuldamata jätmise otsuse saamisest ja selle vaidlustamise tähtajast.

25.2 Ravikulude hüvitamise kord
Taotlejal tuleb ravikulude eest ise maksta ning esmalt taotleda kulude hüvitamist vastavalt ravikindlustuse seadusele. Kindlustatul soovitatakse esitada taotlus kulude hüvitamiseks Eesti Haigekassale viivitamata. AIG vaatab kindlustatu nõude läbi pärast seda, kui kindlustatu on esitanud AIG-le originaalkviitungid Eesti Haigekassa poolt makstud hüvitise kohta ning kõik kindlustatu poolt Eesti Haigekassale esitatud kviitungite koopiad. Kõik kviitungid, mille alusel ei ole taotleja saanud hüvitist vastavalt ravikindlustuse seadusele või muule seadusele ning mis esitatakse AIG-le, peavad olema originaalid.

Kui kindlustatu ei saa ravikindlustuse seaduse alusel hüvitist põhjusel, et kindlustatu ei esitanud nõuetekohast taotlust, arvab AIG kindlustussummast maha hüvitise osa, mis kuuluks tasumisele ravikindlustuse seaduse alusel.

25.3 Kahjuaruanne
Kahjuaruanne peab sisaldama järgmist teavet:

 • kindlustuse number 102-5276;
 • nõude lühikirjeldus;
 • sõidupilet või muu reisi tõendav dokument;

Ravikulud:

 • nõuetekohaselt dateeritud ja allkirjastatud arstitõend, kus on kirjas haiguse või vigastuse täpne kirjeldus;
 • originaalkviitungid teenuste, ravi ja ravimite maksumuse ja retseptide kohta.

Reisi ärajäämine:

 • nõuetekohaselt dateeritud ja allkirjastatud arstitõend, kus on kirjas haiguse või vigastuse täpne kirjeldus või muu tõend;
 • tõend transpordiettevõttelt, reisikorraldajalt või piletimüüjalt saadud tasu või hüvitise kohta;
 • kasutamata jäänud piletite korral algsed piletid;
 • surma korral surmatõend.

Reisi hilinemine:

 • transpordiettevõttelt saadud tõend hilinemise kohta;
 • originaalkviitungid ja väljavõte toidu- ja majutuskulude kohta.

Reisi katkemine:

 • nõuetekohaselt dateeritud ja allkirjastatud arstitõend, kus on kirjas haiguse või vigastuse täpne kirjeldus või muu tõend;
 • tõend lisakulude kohta;
 • surma korral surmatõend.

Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel:

 • surma korral surmatõend, olemasolu korral lahkamisaruanne ja hüvitise saajaid määratlev dokument (nt pärandvara akt, väljavõte rahvastikuregistrist sugulaste andmete kohta);
 • olemasolu korral politsei uurimisaruanne.
  Püsiv invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel:
 • õnnetuse korral kahjujuhtumi kirjeldus ning tunnistajate olemasolu korral nende nimed ja kontaktandmed;
 • nõuetekohaselt dateeritud ja allkirjastatud arstitõend, kus on kirjas vigastuse täpne kirjeldus;
 • arstliku läbivaatuse kuupäev ja arsti kontaktandmed.

Pagasihüvitis:

 • kadunud pagasi kirjeldus;
 • koopia vedajale esitatud taotlusvormist ja/või politseile esitatud avaldusest varguse kohta;
 • hilinenud pagasi korral lennukompanii väljastatud tõend ja tõend selle kohta, et pagas on kindlustatule tagastatud;
 • originaalkviitungid esmatarbekaupade kulude või rentimise kohta.

Õigusabikulud

 • võtke ühendust AIG-ga või reisi hädaabiteenistusega.
  Vastutuskindlustus
 • võtke ühendust AIG-ga või reisi hädaabiteenistusega.
  Vajadusel küsib AIG lisadokumente ja lisasid.

Kui AIG on kindlustatul palunud läbida arstliku läbivaatuse, hüvitab AIG kindlustatule kõik läbivaatusega kaasnevad kulud. AIG ei ole kohustatud maksma läbivaatuste ja tõendite eest, mis on läbi viidud või taotletud AIG eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta või kinnitamiseta.

Kui hüvitist makstakse kindlustatu surma korral, on AIG-l õigus nõuda lahangut, mille kulud kannab AIG.

25.4 Valeandmed

Kui kindlustatu esitab valeandmeid, peab kinni või varjab midagi, mis võiks mõjutada nõude rahuldamist, jäetakse hüvitis üldjuhul maksmata.

25.5 Vääramatu jõud
Kindlustus ei hüvita sõjast, sõjalistest tingimustest, revolutsioonist, mässust, streigist, töösulust või muudest sarnastest juhtumitest tulenevat kahju.

25.6 Kui kindlustatu ei ole kahjukäsitlusega rahul
Kui kindlustatu ei ole otsusega rahul, tuleks tal pöörduda kahjukäsitleja poole. Taotleja võib ühendust võtta ka Eesti Tarbijakaitseametiga.
AIG REISIKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED
1. REISIKINDLUSTUSE PÕHIMÕISTED
Kindlustusselts: AIG Europe Limited (Soome filiaal).
Kindlustussumma on hüvitiste tabelis kajastatud maksimaalne hüvitise summa.
Kindlustusjuhtum on sündmus, mille korral makstakse hüvitist vastavalt kindlustuse tingimustele.
Ohutuseeskiri on kindlustuse tingimustes sätestatud või muul kujul kirjalikult kindlaks määratud kohustus järgida eeskirju, mis aitavad vältida või piirata kahju teket.

2. KAHJU ÄRAHOIDMISE JA VÄHENDAMISE KOHUSTUS
2.1 Ohutuseeskirjade järgimise kohustus
Kindlustatu on kohustatud järgima ohutuseeskirju, mis on sätestatud kindlustuse tingimustes või teisiti kirjalikult ette nähtud. Kui kindlustatu ei ole tahtlikult või hooletuse tõttu järginud ohutuseeskirju, võib hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Hüvitise vähendamise või selle maksmisest keeldumise kaalumisel võetakse arvesse ohutuseeskirjade mittejärgimise mõju kahju tekkimisele. Samuti võetakse arvesse kindlustatu tahtlust, hooletuse astet ja muid asjaolusid.

2.2 Kahju ärahoidmise ja vähendamise kohustus
Kindlustusjuhtumi või selle otsese ohu korral peab kindlustatu võtma vastavalt oma võimetele tarvitusele vajalikud meetmed kahju tekkimise ärahoidmiseks või selle vähendamiseks. Kui kahju põhjustab kolmas isik, peab kindlustatu võtma tarvitusele meetmed AIG tagasinõude õiguse säilitamiseks kahjutekitaja vastu. Näiteks, peab kindlustatu püüdma kindlaks määrata kahjutekitaja identiteeti. Kui kahju on tingitud karistatavast teost, tuleb kindlustatul viivitamata sellest politseile teada anda ja nõuda toimepanija süüdimõistmist, kui see on AIG huvides. Kindlustatu peab ka muul viisil järgima kõiki AIG antud juhiseid, eesmärgiga ära hoida või vähendada kahju teket. AIG hüvitab kulud, mis tulenevad eespool nimetatud kahju tekkimise ärahoidmise või vähendamise kohustuse täitmisest ka siis, kui sellisel juhul ületatakse kindlustussummat.

2.3 Vastutuskindlustuse raames ohutuseeskirjade kohustuse või kahju ärahoidmise ja vähendamise kohustuse mittejärgimine
Vastutuskindlustuse korral ei vähendata hüvitist ega keelduta selle maksmisest kindlustatu hooletuse tõttu. Kui aga kindlustatu on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata kahju ärahoidmise ja vähendamise kohustuse või alkoholi või muu mõnuaine tarbimine kindlustatu poolt on soodustanud hooletust, võib hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Kui kindlustatu on raske hooletuse tõttu jätnud täitmata kahju ärahoidmise ja vähendamise kohustuse või kui alkoholi või muu mõnuaine tarbimine kindlustatu poolt on soodustanud hooletust, maksab AIG sellegipoolest vastutuskindlus-tusest selle osa hüvitisest, mida kahju kannatanud füüsiline isik ei ole saanud kindlustatu maksejõuetuse tõttu, mida tõendab vara arestimine või pankrot.

3. KINDLUSTUSJUHTUMI PÕHJUSTAMINE
3.1 Isikukindlustus

3.1.1 Kindlustatu põhjustatud kindlustusjuhtum
AIG vabaneb vastutusest, kui kindlustatu on tahtlikult põhjustanud kindlustusjuhtumi. Kui kindlustatu on põhjustanud kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu, võib AIG vastutust vähendada sõltuvalt sellest, mis on selliseid asjaolusid arvestades mõistlik.

3.1.2 Hüvitist saama õigustatud isiku põhjustatud kindlustusjuhtum
Kui isik, kes ei ole kindlustatu, kuid kellel on õigus hüvitist saada, on tahtlikult põhjustanud kindlustusjuhtumi, vabaneb AIG vastutusest selle poole suhtes. Kui nimetatud isik on põhjustanud kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu või kui ta oli sellises vanuses või vaimses seisundis, mille alusel ei saa teda kuriteos süüdi mõista, võidakse maksta talle hüvitist täies mahus või osaliselt üksnes juhul, kui seda saab pidada mõistlikuks arvestades asjaolusid, mis põhjustasid kindlustusjuhtumi. Kui kindlustatu on surnud, makstakse teistele hüvitist saama õigustatud isikutele see hüvitise osa, mida ei maksta isiku(te)le, kes kindlustusjuhtumi põhjustasid.

3.2 Kahjukindlustus
AIG vabaneb vastutusest, kui kindlustatu on tahtlikult põhjustanud kindlustusjuhtumi. Kui kindlustatu on põhjustanud kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu või kui kindlustusjuhtumi teket on soodustanud alkoholi või mõne muu mõnuaine tarbimine kindlustatu poolt, võib talle makstavat hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda.

Hüvitise vähendamisel või maksmata jätmisel eespool nimetatud juhtudel võetakse arvesse ka seda, kui suur osa on kindlustatu käitumisel olnud kahju tekkimises. Samuti võetakse arvesse kindlustatu tahtlust, hooletuse astet ja muid asjaolusid.

3.3 Kindlustusjuhtumi põhjustamine vastutuskindlustuse korral
AIG vabaneb vastutusest vastutuskindlustusse korral, kui kindlustatu põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult ja õigusvastaselt. Kui kindlustatu on põhjustanud kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu või alkoholi või muu mõnuaine tarbimise tõttu, hüvitab AIG sellegipoolest vastutuskindlustusest selle osa hüvitisest, mida kahju kannatanud füüsiline isik ei ole saanud kindlustatu maksejõuetuse tõttu, mida tõendab vara arestimine või pankrot.

4. KAHJUKINDLUSTUSE MÄÄRATLEMINE
Eespool sätestatu kindlustatu ja temapoolse kindlustus-juhtumi tekitamise või ohutuseeskirjade või kahju ära-
hoidmise ja vähendamise kohustuse järgimise kohta kehtib ka isiku kohta:
(1) kes omab ühiselt koos kindlustatuga kindlustatud vara ning kasutab seda koos temaga või
(2) kes elab koos kindlustatuga ning kasutab kindlustatud vara ühiselt koos temaga.
Eespool sätestatu kindlustatu kohta ohutuseeskirjade järgimise osas kehtib ka isiku kohta, kes vastutab nimetatud reeglite järgimise järelevalve eest tulenevalt tema töösuhtest või ametikohast kindlustusvõtja juures.

5. SOODUSTATUD ISIK
Kindlustatul on õigus määrata isik (soodustatud isik), kellel on õigus kindlustatu asemel hüvitist saada. Kindlustatu võib muuta või tühistada soodustatud isiku valiku juhul, kui kindlustusjuhtumit, mille suhtes nimetatud valikut kohaldatakse, ei ole aset leidnud. AIG-d tuleb soodustatud isiku valiku muutmisest või tühistamisest kirjalikult teavitada.

6. HÜVITAMISE KORD
6.1 Kindlustatu kohustused
Kindlustatu peab järgima hüvitise taotlemise juhiseid, mis on esitatud reisikindlustuse tingimustes, ning esitama AIG-le seal nimetatud dokumendid.

Kindlustatu esitab AIG-le kõik AIG vastutuse hindamiseks vajalikud dokumendid ja teabe. Kindlustatu on kohustatud hankima dokumendid, mida ta saab hankida, arvestades samal ajal, et ka AIG võib neid dokumente hankida. AIG ei ole kohustatud maksma hüvitist enne kõigi vajalike dokumentide kättesaamist.

Kui kindlustatu on pärast kindlustusjuhtumit esitanud AIG-le kuritahtlikult valeandmeid või puudlikku teavet, mis on olulised kindlustusjuhtumi ja AIG vastutuse väljaselgitamisel, võib hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda, sõltuvalt sellest, mis on vastavates asjaoludes mõistlik.

6.2 Hüvitise saamise õiguse piiramine
Nõuded tuleb esitada AIG-le kolme (3) aasta jooksul alates kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust. Nõue muutub sissenõutavaks kindlustusjuhtumi toimumise ja AIG täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingute lõpetamisega.

Kui AIG teavitati nõudest, peatub aegumistähtaja kulgemine AIG poolt selle nõude kohta tehtud otsuse kättesaamiseni kindlustatu poolt. Sel juhul aegub nõue siiski kümne (10) aasta möödumisel kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust.

Kui kindlustatu on esitanud nõude AIG-le ja AIG teatab kindlustatule kirjalikult nõude rahuldamata jätmisest, vabaneb AIG täitmise kohustusest, kui kindlustatu ei esita hagi kohustuse täitmisele sundimiseks ühe (1) aasta jooksul nõude rahuldamata jätmise otsuse saamisest ja selle vaidlustamise tähtajast.

6.3 AIG kohustused
Pärast kindlustusjuhtumi toimumist peab AIG esitama taotlejale, nt kindlustatule või soodustatud isikule, teabe kindlustuse sisu ja kahjukäsitluse kohta. Taotlejale antav eelnev teave hüvitise, selle summa ja makseviisi kohta ei mõjuta kindlustuslepingus ette nähtud maksekohustust. AIG maksab kindlustusjuhtumi korral hüvitist vastavalt kindlustuslepingule või teatab taotlejale hüvitise mittemaksmisest viivitamata ja 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil AIG sai oma vastutuse väljaselgitamiseks vajalikud dokumendid ja teabe, kui seadusest ei tulene teisiti. Hüvitise summa vaidlustamisel maksab AIG sellest hoolimata hüvitise vaidlustamata osa välja eelpoolnimetatud aja jooksul. Hüvitise väljamaksmisega viivitamise korral maksab AIG viivist vastavalt võlaõigusseadusele.

7. KINDLUSTUSANDJA OTSUSE VAIDLUSTAMINE
Taotlejal on mitu võimalust AIG tehtud otsus vaidlustada. Kui olukord ei muutu pärast ühenduse võtmist AIG-g, võib ta abi ja nõu saamiseks pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti poole või taotleda ametilt soovitust otsuse kohta. Kõigil, kes ei ole AIG otsusega rahul, on õigus esitada hagi AIG vastu kohtusse.

7.1 Õigus parandada
Kui taotleja kahtlustab, et AIG on tema hüvitist puudatavas otsuses või muus otsuses teinud vea, on taotlejal õigus saada rohkem teavet küsimustes, mis otsuseni viisid. AIG vaatab otsuse üle juhul, kui uus uurimine annab selleks põhjust.

7.2 Eesti Tarbijakaitseameti soovitused
Kui taotleja ei ole AIG otsusega rahul, võib ta abi ja nõu saamiseks pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti poole. Amet on erapooletu asutus, mille ülesanne on nõustada tarbijaid kindlustuse ja hüvitisega seotud küsimustes.

AIG otsuse saab esitada Eesti Tarbijakaitseametile. Ameti ülesanne on anda soovitusi otsuste tegemiseks vaidlustes, mis on seotud seaduse ja kindlustustingimuste tõlgendamise ja kohaldamisega kindlustussuhtes lähtudes tarbijakaitset reguleerivatest õigusaktidest. Amet ei tegele asjadega, mis on pooleli kohtus või mille kohta on tehtud kohtulahend. Ameti nõustamisteenused ja seisukohad on tasuta.

7.3 Maakohus
Kui taotleja ei ole AIG otsusega rahul, võib ta esitada hagi AIG vastu. Taotleja võib esitada hagi kohtusse Eestis oma elukoha järgi, samuti AIG alalise asukoha või kahju tekkimise järgi Eestis, kui Eesti rahvusvaheliste lepingutega ei ole teisiti ette nähtud. Hagi AIG hüvitist puudutava otsuse vaidlustamiseks tuleb esitada ühe (1) aasta jooksul alates kuupäevast, mil taotlejat on AIG otsusest ja ajapiirangust kirjalikult teavitatud. Pärast tähtaja möödumist ei ole taotlejal enam hagi esitamise õigust.

8. AIG TAGASINÕUDEÕIGUS
8.1 AIG tagasinõudeõigus kolmanda isiku vastu
Kindlustatu õigus nõuda kolmandalt isikult AIG poolt kindlustatule välja makstud hüvitissummat, või isikukindlustuse korral haigusest või õnnetusjuhtumist tingitud kulude ja varakahju hüvitist, mille AIG kindlustatule maksab, läheb üle AIG-le, kui kolmas isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kolmas isik on seadusest tulenevalt ning sõltumata hooletusest kohustatud hüvitist maksma.

8.2 AIG tagasinõudeõigus kindlustatu või kindlustatuga seostatava isiku vastu
AIG võib osaliselt või täielikult nõuda tagasi hüvitise, mille ta on maksnud teisele kindlustatud isikule, sellelt kindlustatud isikult või kindlustatuga seostatavalt isikult, kes on põhjustanud kindlustusjuhtumi või ei ole täitnud kohutusi, mis on sätestatud punktides 2.1 (ohutuseeskirjade järgimise kohustus) ja 2.2 (kahju ärahoidmise ja vähendamise kohustus). Tagasinõudeõiguse olemasolul võib AIG nõuda tagasi kogu AIG poolt makstud hüvitise, kui AIG oli vastavalt punktidele 2.1, 2.2 või 3.2 vabastatud vastutusest või AIG-l oli õigus jätta hüvitis maksmata. Kui hüvitist on vastavalt punktidele 2.1, 2.2 või 3.2 vähendatud, võib AIG tagasi nõuda selle osa hüvitisest, mis vastab vähendatud summale.

9. KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETAMINE
9.1 AIG-poolne lõpetamise kord
AIG teavitab kindlustusvõtjat kirjalikult kindlustuslepingu lõpetamisest. Kindlustusvõtja teavitab seejärel kirjalikult kindlustatud isikut kindlustuslepingu lõpetamisest. AIG esitab kirjaliku ülesütlemisavalduse viivitamata peale lõpetamise alustest teadasaamist. Kindlustusleping lõpeb kahe (2) kuu möödumisel avalduse saatmisest.

9.2 Teade reisikindlustuse lõpetamise kohta
Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlusandja või kindlustusvõtja poolt, peab kindlustusvõtja kindlustatut kindlustuse lõpetamisest teavitama. Kindlustatu kindlustuskaitse lõpetatakse kahe (2) kuu möödumisel kuupäevast, mil teatis saadeti või mil kindlustatut kindlustuse lõppemisest teavitati.

10. KOHALDATAV SEADUS
Käesolevatele üldtingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.