AS-i LHV Pank cuber hoiusetunnistuste emissioonitingimused

Kehtivad alates 11.05.2015

 1. Taust ja emiteeritavate väärtpaberite tehnoloogiline olemus

  AS LHV Pank (edaspidi LHV või emitent) on rohkem kui aasta uurinud erinevaid võimalusi avatud arhitektuuriga, krüptograafia abil kaitstud, hajutatud andmebaaside (edaspidi blockchain) kasutamist finantsteenuste loomiseks ja osutamiseks.

  LHV on arvamusel, et blockchain’il põhinevad tooted väärivad testimist, täiendamaks (mitte asendamaks) tänaseid tsentraliseeritud andmebaase. Mõned blockchain’i kasutamise eelised võrreldes tänase tsentraliseeritud andmebaasiga:

  − vastupidavus küberrünnakutele – puudub tsentraalne koht, mida rünnata;
  − vastupidavus andmete lekkimisele – andmed eksisteerivad üksnes tugevalt krüpteeritud kujul;
  − avatud ja avalike standardite kasutamine – koostööpartnerid räägivad ühte keelt;
  − ehitusplokk uute innovaatiliste finantstoodete jaoks ehk lihtsamini programmeeritav ning läbipaistev arhitektuur – multiallkirjaga escrow kontod, masinate vahelised arveldused, avalikult auditeeritavad finantstehingud jne.

  LHV on blockchain’i valdkonna ühe juhtiva tehnoloogiaettevõttega, Chromaway AB, mille tegevusvaldkonnaks on nn. Colored coins tehnoloogia, töötanud välja uudse lahenduse. Colored coins on Bitcoini blockchain’il põhinev hajutatud andmebaas varade või muude (nii finants- kui ka mittefinantsandmete) haldamiseks (www.coloredcoins.org). Vajaliku tarkvara arendamiseks, haldamiseks ning levitamiseks on AS LHV Group asutanud tehnoloogiaettevõtte OÜ CUBER TECHNOLOGY. Cuberi omandamiseks on vajalik OÜ CUBER TECHNOLOGY mobiilirakendus.

  Loodud on kliendirakendused hajutatud andmebaasiga suhtlemiseks mobiilsetele Android ja iOS operatsioonisüsteemidele. Esialgsed kliendirakendused on disainitud väikemaksete tegemiseks ennekõike graafilise meediumi abil (QR kood).

  Käesolev dokument ei pruugi sisaldada kogu informatsiooni, mida potentsiaalsed huvilised võivad oluliseks pidada. Kuivõrd blockchain’i tehnoloogia on võrdlemisi uus ning selle kasutamine finantssektoris teadaolevalt esmakordne maailmas, alustab LHV uudsete väärtpaberite testimist ettevaatlikult, piiratult ning erinevaid turvariske minimiseeriva disainiga. Testi sihtgrupp on piiratud.

 2. Õiguslik raamistik

  LHV on allutanud cuberid Eestis kehtivale väärtpaberituru seadusele (edaspidi VPTS), käsitledes cuberit väärtpaberina. VPTS § 2 lg 2 kohaselt „Rahaturuinstrument käesoleva seaduse tähenduses on madala krediidiriskiga emitendi poolt välja lastud, tagamata, üleantav ja likviidne võlakohustus tähtajaga kuni üks aasta, millega kaubeldakse rahaturul, sealhulgas eelnimetatud tunnustele vastav riigi võlakohustus, kommertspaber, hoiusetunnistus ja krediidiasutuse garanteeritud veksel“. Cuber on käsitletav rahaturuinstrumendi ühe liigina – hoiusetunnistusena VPTS § 2 lg 2 tähenduses.

  LHV saab cuberi kui hoiusetunnistuse emitendina kohaldada emisioonile lihtsustatud tingimusi VPTS § 14 p 2 alusel. On oluline tähele panna, et tulenevalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 2 lg 1 p-st 2 puudub LHV’l kui emitendil cuberi puhul kohustus ning, arvestades blockchain’i olemust, ka tehnoloogiline vajadus selle väärtpaberi registreerimiseks Eesti väärtpaberite keskregistris.

  Cuberi emiteerimise ja lunastamise eeltingimuseks on kliendisuhe LHV’ga, mistõttu LHV järgib selle suhte loomisel muu hulgas kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi.

 3. Cuber’i emissiooni põhitingimused

  1. Üldsätted

   1. LHV emiteerib cuber’id (inglise k. Cryptographic Universal Blockchain Entered Receivables) hajutatud andmebaasi, võttes arvesse alljärgnevaid emissioonitingimusi.
   2. LHV ise ei paku klientidele tsentraliseeritud nõuete säilitamise teenust. LHV ainus roll on olla väärtpaberite emitent, st emiteerida nõudeid kaasamaks LHV’le rahalisi vahendeid.
   3. Hoiusetunnistuste LHV’lt omandamiseks ja lunastamiseks on vajalik kliendisuhte olemasolu LHV’ga.
  2. Hoiusetunnistuste põhitingimused

   1. LHV emiteerib 100 000 hoiusetunnistust.
   2. Hoiusetunnistuse nimiväärtuseks on 1 eurot.
   3. Hoiusetunnistused on tagamata.
   4. Hoiusetunnistuse maksimaalne tähtaeg on 6 kuud – emissiooni alguspäev on 11.05.2015 ning viimane lunastuspäev 11.11.2015.
   5. Hoiusetunnistuse omanikule intressi ei maksta.
   6. LHV ei registreeri hoiusetunnistusi Eesti väärtpaberite keskregistris ega väljasta hoiusetunnistusi paberkandjal.
   7. Hoiusetunnistused on vabalt võõrandatavad ja koormatavad, välja arvatud Eesti ja muude riikide õigusaktidest tulenevad piirangud. Hoiusetunnistuste emissiooni ei registreerita Eestis ega ühegi teise riigi õigusaktide kohaselt, mistõttu ei tohi hoiusetunnistusi müüa või müüa pakkuda üheski riigis, kus see nõuaks eelnevat registreerimist või muude formaalsuste täitmist.
   8. Kõik LHV ja hoiusetunnistuse omandaja poolt seoses hoiusetunnistustega tehtavad maksed tehakse eurodes.
  3. Hoiusetunnistuste omandamine emitendilt

   1. Hoiusetunnistuse omandajaks saab olla üksnes LHV klient.
   2. LHV klient saab hoiusetunnistusi LHV’lt omandada minimaalselt 10 ja maksimaalselt 1000.
   3. Hoiusetunnistuste omandamiseks tuleb teha pangaülekanne LHV arveldusarvele nr EE107700771001387860.
   4. Hoiusetunnistusi saab omandada kogu emissiooni perioodil.
   5. Hoiusetunnistuste emissiooni läbiviimine ei ole garanteeritud. LHV võib emissiooni omal äranägemisel osaliselt või täielikult tühistada.
   6. LHV’l on õigus otsustada emissiooni tühistamine või emissiooni mahu vähendamine.
  4. Hoiusetunnistuste lunastamine

   1. Hoiusetunnistuste lunastamise viimane päev on 11.11.2015. LHV’l on õigus lunastada hoiusetunnistused ka varem.
   2. Hoiusetunnistusi saavad lunastada/tagasi müüa üksnes LHV kliendid.
   3. Lunastusmakse täielik suurus ühe hoiusetunnistuse kohta on hoiusetunnistuse nimiväärtus.
   4. LHV tasub lunastusmakse isikule, kes on LHV poole pöördunud hoiusetunnistuse lunastamiseks lunastustähtaja jooksul. Kui viimaseks lunastuspäevaks ei ole hoiusetunnistuse omanik pöördunud LHV poole hoiusetunnistuse lunastamise sooviga, on LHV’l õigus lunastada hoiusetunnistusi veel 1 kuu jooksul arvates viimasest lunastuspäevast. Pärast nimetatud lisatähtaega hoiusetunnistuse omaniku nõudeõigus LHV vastu lõpeb ning LHV’l puudub kohustus hoiusetunnistusi lunastada, ja teostada sellega seoses mis iganes toiminguid.
  5. Lõppsätted

   1. LHV vastutab emissioonitingimustest tuleneva kohustuse rikkumise eest üksnes juhul, kui vastav rikkumine on tingitud tahtlusest või raskest hooletusest.
   2. Hoiusetunnistused ning nendest tulenevad õigused ja kohustused alluvad Eesti Vabariigi õigusele.
   3. Kõik hoiusetunnistustest tulenevad või nendega seotud vaidlused kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus.